Svømmeklubben KVIK Kastrup

Vedtægter


§ 1 Foreningens navn, hjemsted og tilhørsforhold
 
Foreningens navn er Svømmeklubben KVIK Kastrup, den er stiftet den 1. oktober 1933. 

Klubben har hjemsted i Tårnby Kommune. Svømmeklubben KVIK Kastrup er tilsluttet SvømDanmark, der er underlagt Danmarks Idræts Forbund. 

Endvidere er Svømmeklubben KVIK Kastrup medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Kastrup-Tårnby Idræts Sammenslutning samt Dansk Triatlon Forbund.

§ 2 Klubbens formål
 Klubbens formål er at skabe et trygt og inspirerende klubmiljø med en fælles klubånd for alle der ønsker at dyrke svømning, triatlon eller spille vandpolo – uanset alder og ambitionsniveau. Hertil er det klubbens formål at levere kompetent og engageret undervisning for nybegyndere såvel som for elite udøvere. 

§ 3 Klubbens medlemmer og daglige ledelse
1. Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for en af klubbens aktiviteter. 

2. Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere til varetagelse af den daglige drift, kaldet ”den daglige ledelse”.

§ 4 Eksklusioner
 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem eller en frivillig midlertidigt eller permanent, for gæld, restance samt usømmelig opførsel. Overtrædelse af Svømmeklubben KVIK Kastrups Pædofilipolitik og Politik for seksuelle krænkelser medfører eksklusion af klubben. Der kan ligeledes ske eksklusion, såfremt vedkommende handler til skade for klubben, dens formål eller værdigrundlaget modarbejdes. 

Ved eksklusionssager har pågældende medlem/frivillige ret til at blive hørt. 

Eventuelle eksklusioner kan, såfremt medlemmet/den frivillige fremsætter begæring herom, forelægges på førstkommende generalforsamling til afstemning om omstødelse.

§ 5 Kontingent/medlemsafgifter og medlemspligter
1. Bestyrelsen træffer beslutning om kontingentændringer. Kontingentændringer skal meddeles på klubbens hjemmeside. Proceduren for kontingentopkrævninger beskrives nærmere på klubbens hjemmeside. 

Trænere, kontormedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer valgt på klubbens generalforsamling, kan være kontingentfrie medlemmer på ét motionshold i klubben, såfremt klubben har den krævede kapacitet hertil.

2. Kontingentfrihed gives ved eventuel sygdom af længere varighed end 3 måneder.

2a. Den daglige ledelse kan i særlige tilfælde meddele kontingentfrihed til medlemmer.

3. Licensbetalinger til overordnede organisationer betales af det enkelte medlem.

4. Retningslinjer for udmeldelse fremgår af klubbens officielle hjemmeside.

5. For at kunne deltage i klubmesterskabet, skal man have været medlem af klubben i minimum 2 måneder, samt have betalt minimum et kontingent.

6. Medlemmer der har været medlem og betalt kontingent i klubben i minimum ét år kan indstilles til kontingentfrihed af den respektive afdelingsleder, hvis de udtages til seniorlandsholdet i deres respektive sportsgrene. Bestyrelsen beslutter om ansøgningen skal imødekommes. Kontingentfriheden ophører, når medlemmet ikke længere er på seniorlandsholdet.

§ 6 Rettigheder til materiale i klubbens regi
1. Klubben har rettighederne til alt materiale der er på klubbens hjemmeside, uanset om det er lavet af lønnede eller ulønnede medarbejdere/medlemmer/frivillige.

2. Samme regler gælder for alt materiale udarbejdet i klubbens regi – lay-out, skriftligt materiale, hjemmeside, mv.

3. Samme regler gælder for alt udstyr, møbler mv. som, med mindre andet er aftalt, er stillet til rådighed for klubben.

§ 7 Bestyrelse 
1. Bestyrelsen fastsætter på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling sin forretningsgang medansvar over for generalforsamlingen. Herunder står det bestyrelsen frit for at invitere andre til at deltage på bestyrelsesmøderne, såsom klubchef, afdelingsledere mm., for at fremme bestyrelsens arbejde. 

2. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem.

3. Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde efter eget ønske og er forpligtet hertil, når 2 medlemmer af bestyrelsen, ønsker dette. 

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden er tilstede, samt to andre bestyrelsesmedlemmer. 

5. Såfremt et bestyrelsesmedlem går af inden udløbet af valgperioden, kan bestyrelsen selv udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Vedkommende skal på valg, på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan kun udpege nye bestyrelsesmedlemmer, hvis der er minimum 3 bestyrelsesmedlemmer tilbage af den valgte bestyrelse. 

5a. Såfremt formanden går af inden udløbet af en valgperiode, indtræder næstformanden som fungerende formand. Der skal indkaldes til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling indenfor 6 uger med henblik på valg af ny formand. 

§ 8 Foreningens regnskab og tegningsret
1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

2. Bestyrelsen er ansvarlig for bogholderi og opstilling af regnskab. Bestyrelsen kan uddelegere dette arbejde. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen senest på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, ligesom regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningens revisor afgiver en erklæring om assistance med regnskabsopstilling.

3. Intet medlem kan påføre foreningen udgifter uden den ansvarlige afdelingsleders samtykke.

4. Foreningens driftsregnskab skal hvert år sendes til orientering hos Tårnby Kommune og Kastrup-Tårnby Idræts Sammenslutning.

5. Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura.

6. Foreningen kan optage lån, såfremt det er nødvendigt. Optagelse af lån skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen. Ved optagelse af lån forpligtes foreningen ved underskrift af formanden, kassereren og ét bestyrelsesmedlem i forening.

§ 9 Revisor
Foreningens årsregnskab forsynes med en erklæring om assistance med opstilling af regnskabet. Erklæringen er uden sikkerhed. Revisor har på forlangende adgang til at kontrollere såvel bogføring som aktivernes tilstedeværelse.

§ 10 Æresmedlemmer
1. Bestyrelsen kan udnævne medlemmer af Svømmeklubben KVIK Kastrup til æresmedlemmer, dog skal sådanne udnævnelser, forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse. Der skal være almindeligt flertal for udnævnelsen.

2. Æresmedlemmer er livsvarigt kontingentfrie.

3. For at blive udnævnt til æresmedlem kræves det, at vedkommende er eller har været til stor gavn for Svømmeklubben KVIK Kastrup, har ydet en uvurderlig støtte til foreningen gennem en længere årrække eller ved arbejde og præstationer i eller for Svømmeklubben KVIK Kastrup at, have gjort sig fortjent til en sådan udnævnelse.

4. Bestyrelsen kan fratage æresmedlemmer deres æresmedlemskab efter reglerne i § 4, samt hvis æresmedlemmet i ord eller handlinger skader Svømmeklubben KVIK Kastrup eller klubbens omdømme. 

5. Fratagelser af æresmedlemskaber kan af medlemmet forelægges på førstkommende generalforsamling til afstemning om omstødelse.

§ 11 Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på klubbens officielle hjemmeside.

2. Alle medlemmer - aktive som passive - der har betalt kontingent, har fra det fyldte 14. år stemmeret efter 3 måneders medlemskab.

Medlemmer under 14 år har møderet på generalforsamlingen og kan lade sig repræsentere ved deres forældre el. værge. Dog uden stemmeret.

3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der benyttes almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal.

4. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen ved det fyldte 18. år, medlemmer som har ansættelse i klubben og oppebærer deres hovedindtægt som trænere, kan ikke vælges til bestyrelsen.

5. Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være den daglige ledelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal være tilgængelige for medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen. 

6. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger. 

I ulige år vælges: Formand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem

I lige år vælges: Næstformand og kasserer.

§ 11 a Fuldmagter
1. Fuldmagter til brug ved afstemninger skal være skriftlige og indeholde: 

- Fuldmagtsgivers navn og hold

- Beskrivelse af hvad fuldmagten dækker

- Angivelse af til hvem fuldmagten udstedes

- Fuldmagtsgivers underskrift og datering 

2. En deltager ved generalforsamlingen kan maksimalt være i besiddelse af 1 fuldmagt.

3. Fuldmagter godkendes inden generalforsamlingens start. 

§ 12 Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det godkendte regnskab

4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse iht. § 11, stk. 6

        a) Formand

        b) Næstformand

        c) Kasserer

        d) Sekretær

        e) Menigt bestyrelsesmedlem

7. Eventuelt

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når et flertal af bestyrelsen finder anledning hertil, eller skriftlig begæring fra mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer foreligger.

2. Begæringer skal fremsendes til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

3. Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger eftermodtagelse af begæring under iagttagelse af den i stk. 1 anførte tidsfrist.

§ 14 De sportslige afdelinger
1. De sportslige afdelinger afholder deres egne årsmøder inden udgangen af marts, hvor de har valg til deres egen afdelingsledelse. Der skal fremlægges beretning for det forgangne år og afdelingens regnskab skal fremlægges.

2. Valg til afdelingsledelsen i de respektive afdelinger: 

De sportslige afdelinger kan konstituere sig med medlemmer efter behov. Såfremt den daglige ledelse ikke fungerer som økonomiansvarlig for afdelingen, skal en sådan vælges. Alle afdelinger skal som minimum bestå af en afdelingsleder og ét medlem. Afdelingslederen er på valg i lige år og andre medlemmer er på valg i ulige år. 

§ 15 Opløsning
1. Svømmeklubben KVIK Kastrup kan opløses. Opløsning kræver at 9/10 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for og skal vedtages på to (ordinære eller ekstraordinære) generalforsamlinger med minimum 3 ugers mellemrum. 

2. Ved eventuel ophævelse tilfalder Svømmeklubben KVIK Kastrups ejendele og midler SvømDanmark.

3. Fusion med en anden klub, anses ikke for at være en opløsning af Svømmeklubben KVIK Kastrup. Fusion med en anden klub er at anse som en vedtægtsændring og kræver derfor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for og skal vedtages på to (ordinære eller ekstraordinære) generalforsamlinger med minimum 3 ugers mellemrum.

Ovenstående vedtægter, der afløser alle tidligere, er vedtaget på Svømmeklubben KVIK Kastrups ekstraordinære generalforsamling den 23. maj 2023.


 

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram