Svømmeklubben KVIK, Kastrup

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Svømmeklubben KVIK, Kastrup, og den er stiftet den 1. oktober 1933.

Dens hjemsted er Tårnby Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til svømning, vandpolo og triatlon, på såvel bredde- som

eliteplan.

§ 3 Foreningens medlemmer

1. Som aktivt medlem kan optages enhver, der opfylder Danmarks Idræts Forbunds ordens- og

amatørreglement.

2. Svømmeklubben KVIK, Kastrup er tilsluttet Dansk Svømmeunion, der er underlagt Danmarks Idræts

Forbund. Endvidere er Svømmeklubben KVIK, Kastrup medlem af Danske Gymnastik- og

Idrætsforeninger, Kastrup-Tårnby Idræts Sammenslutning samt Dansk Triatlon Forbund.

§ 4 Foreningens regnskab og tegningsret

1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

2. Regnskabet føres af kassereren, og årsregnskabet skal godkendes af bestyrelsen senest på sidste

bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, ligesom regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

2a. Bogføring foretages af lønnet regnskabsmedarbejder.

3. Intet medlem kan påføre foreningen udgifter uden bestyrelsen eller den ansvarlige afdelingsleders

samtykke.

4. Foreningens driftsregnskab skal hvert år tilstilles Tårnby Kommune og Kastrup-Tårnby Idræts

Sammenslutning.

5. Klubben tegnes af formanden og kassereren overfor pengeinstitutter. Der kan meddeles prokura.

6. Foreningen kan optage lån, såfremt det er nødvendigt. Optagelse af lån skal forelægges og godkendes

af generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved

optagelse af lån forpligtes foreningen ved underskrift af formanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i

forening.

§ 5 Kontingent/medlemsafgifter og medlemspligter

1. Bestyrelsen træffer beslutning om kontingentændringer. Kontingentændringer skal meddeles på

Svømmeklubbens hjemmeside. Kontingent for det kommende kvartal opkræves en måned før kvartalets påbegyndelse. Det betyder eksempelvis, at kontingent for 3. kvartal (som gælder fra 1. juli til 30. september), opkræves i starten af juni måned.

Såfremt et medlem er aktiv i flere afdelinger/hold, betales det højeste kontingent.

Lønnede trænere kan være kontingentfrit medlem på ét ikke elitært hold i Svømmeklubben.

Ved restancer opkræves gebyr, som fastsættes af foreningens forretningsudvalg.

2. Kontingentfrihed gives ved eventuel sygdom af længere varighed end 3 måneder.

Eventuelle licensbetalinger til overordnede organisationer betales af det enkelte medlem.

2a. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele kontingentfrihed til medlemmer.

3. Udmeldelse skal ske skriftligt inden udløbet af et kvartal, i modsat fald er kontingentet for det

efterfølgende kvartal, forfaldent til betaling.

4. For at kunne deltage i klubmesterskabet, skal man have været medlem af klubben i minimum 2

måneder, samt have betalt minimum et kontingent.

5. Medlemmer der har været medlem og betalt kontingent i klubben i minimum ét år kan indstilles til

kontingentfrihed af den respektive afdelingsleder, hvis de udtages til seniorlandsholdet i deres, respektive

sportsgren. Forretningsudvalget beslutter om ansøgningen skal imødekommes. Kontingentfriheden

ophører, når medlemmet ikke længere er på landsholdet.

Intet medlem der er i kontingentrestance, kan indstilles til kontingentfrihed ved landsholdsudtagelse.

Medlemmer der har været i kontingentrestance skal minimum have betalt kontingent i et år efter

kontingentrestance før ansøgning om kontingentfrihed kan indgives.

§ 5 a. Rettigheder til materiale i klubbens regi.

1. Alt materiale og rettigheder til materiale, der er på klubbens hjemmeside, uanset om det er lavet af

lønnede eller ulønnede medarbejdere/medlemmer tilhører Svømmeklubben KVIK Kastrup.

2. Samme regler gælder for alt materiale udarbejdet i klubbens regi – Lay-out, skriftligt materiale,

hjemmeside, klubblad, papir mv.

3. Samme regler gælder for alt udstyr, møbler mv. som, med mindre andet er aftalt, er stillet til

rådighed, for klubben.

§ 6 Generalforsamling

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne skal afholdes hvert år inden udgangen

af marts, og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside

(https://kvikkastrup.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx).

2. Alle medlemmer - aktive som passive - der har betalt kontingent til og med januar kvartal, har fra det

fyldte 14. år stemmeret efter 3 måneders medlemskab.

Aktive medlemmer kan lade sig repræsentere ved deres forældre el. værge. Dog uden stemmeret.

3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der benyttes almindeligt

stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal.

4. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen ved det fyldte 18. år, medlemmer som har ansættelse i klubben

og oppebærer deres hovedindtægt som trænere, kan ikke vælges til bestyrelsen.

5. Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 6 a Fuldmagter

1. Fuldmagter til brug ved afstemninger skal være skriftlige og indeholde datering, fuldmagtsgivers navn,

fuldmagtsgivers underskrift, beskrivelse af hvad fuldmagten dækker, og hvem fuldmagten er givet til.

2. En deltager ved generalforsamlingen kan maksimalt være i besiddelse af 2 fuldmagter.

3. Fuldmagten skal godkendes af formand og et bestyrelsesmedlem inden generalforsamlingens start.

4. For fuldmagtsgivere under 18 år skal fuldmagten være underskrevet af forældre eller værge.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger

4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

a) Formand

b) Næstformand

c) Kasserer

d) Sekretær

e) Menigt bestyrelsesmedlem

7. Valg af ekstern og intern revisor

8. Eventuelt

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Revisor vælges for 1 år. Et medlem kan vælges uden at

være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.

I ulige år vælges: Formand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem

I lige år vælges: Næstformand og kasserer.

§ 8 Bestyrelse og sportslige afdelinger

1. Bestyrelsen fastsætter på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sin forretningsgang med

ansvar, over for generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen består af:

Formand, næstformand, kasserer og sekretær samt det menige bestyrelsesmedlem.

3. Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde efter eget ønske og er forpligtet hertil, når 2 medlemmer

af bestyrelsen, ønsker dette. Formanden fastsætter tidspunkt og sted mindst 3 dage før, med opgivelse

af emne.

4. De tre sportslige afdelinger afholder deres egne møder på samme dag som, og i direkte forlængelse af, generalforsamlingen, hvor de har valg til deres egen afdelingsledelse. Afdelingslederen aflægger beretning for det forgangne år, den økonomiansvarlige i afdelingen gennemgår afdelingens regnskab, og den sportsligt ansvarlige fremlægger den sportslige plan for det kommende år.

Valg til afdelingsledelsen i de respektive afdelinger: Formand er på valg i lige år og den økonomiansvarlige i ulige år.

5. Afdelingerne konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Udvalgene sammensættes

efter den enkelte afdelings behov.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.

1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når et flertal af bestyrelsen

finder anledning dertil, eller skriftlig begæring fra mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede

medlemmer foreligger.

2. Begæringer skal fremsendes til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

3. Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger eftermodtagelse af begæring under iagttagelse af den i stk. 1 anførte tidsfrist.

§ 10 Eksklusioner

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for gæld, restance samt usømmelig opførsel

Overtrædelse af Svømmeklubben KVIK Kastrups Pædofilipolitik, samt Politik for seksuelle krænkelser

medfører eksklusion af klubben.

Eventuelle eksklusioner kan, såfremt medlemmet fremsætter begæring herom, forelægges

førstkommende generalforsamling til ophævelse.

§ 11 Revisor

Foreningens årsregnskab gennemgås af en registreret eller statsautoriseret revisor med henblik på

afgivelse af assistance-erklæring. Revisor har på forlangende adgang til at kontrollere såvel bogføring

som aktivernes tilstedeværelse. Regnskabet revideres endvidere af en intern revisor.

§ 12 Æresmedlemmer

1. Bestyrelsen kan udnævne medlemmer af Svømmeklubben KVIK, Kastrup til æresmedlemmer, dog skal

sådanne udnævnelser, forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Der skal være almindeligt flertal for udnævnelsen.

2. Æresmedlemmer er livsvarigt kontingentfri.

3. For at blive udnævnt til æresmedlem kræves det, at vedkommende er eller har været til stor gavn for

Svømmeklubben KVIK, har ydet en uvurderlig støtte til foreningen gennem en længere årrække eller ved

arbejde og præstationer i eller for Svømmeklubben KVIK at, have gjort sig fortjent til en sådan

udnævnelse.

4. Æresmedlemmet modtager foreningens emblem med guldegeløv.

5. Bestyrelsen kan fratage æresmedlemmer deres æresmedlemskab efter reglerne i § 10, samt hvis

æresmedlemmet i ord eller handlinger skader Svømmeklubben KVIK Kastrup.

6. Fratagelse af æresmedlemskab kan forelægges af medlemmet på førstkommende generalforsamling.

§ 13 Ophævelse

1. Svømmeklubben KVIK Kastrup kan ikke ophæves, såfremt 10 medlemmer ønsker den opretholdt.

Foreligger der afstemning om ophævelse, skal 2/3 del af de afgivne stemmer være for, medens antallet

af stemmer imod skal være under 10.

2. Ved eventuel ophævelse tilfalder Svømmeklubben KVIK Kastrups ejendele og midler Dansk

Svømmeunion.

Ovenstående vedtægter, der afløser alle tidligere, er vedtaget på Svømmeklubben KVIKs ordinære

generalforsamling den 26. marts 2019.

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram