Strategiplan for vandpoloafdelingen 2021-2024

Vandpolo afdelingen i Svømmeklubben KVIK Kastrup har i perioden 2017 til 2020 fortsat den gode positive udvikling, som blev skabt i årene tidligere. Som resten af Danmark, har vi dog i 2020 været underlagt de begrænsninger Covid-19 har givet os. Det har påvirket de aktiviteter der var planlagt, samt i perioder givet begrænset adgang til træningen. Pt. (nov. 2020) vides det ikke hvornår situationen normaliseres. Strategiplanen for 2017 – 2020 har primært blevet brugt til at få alle trænere og ledere til at trække i samme retning, med fælles ambitioner om, at nå nogle fælles mål defineret i strategiplanen.

Vi har i hele perioden haft rigtig god opbakning fra mange forældre til vores aktiviteter. Vi har haft flere medlemmer i vores vandpoloudvalg, som alle i større eller mindre grad har taget del i afdelingens drift, diverse strategiske beslutninger, samt deltaget i afvikling af lokale turneringer. For at vi forsat sikrer fremdriften og udviklingen i KVIK Kastrups vandpoloafdeling, samt at alle personer i og omkring vandpoloen i KVIK Kastrup, er bevidst om hvilke mål vi arbejder hen imod, er følgende strategiplan 2021-2024 udarbejdet.

Selv om vi stadig har gang i en positiv udvikling, kan og skal vi i vandpoloafdelingen i KVIK Kastrup ikke være helt tilfredse endnu. Vi ønsker at være endnu flere medlemmer, vi skal have endnu flere hold og vi skal løbende sætte os nye mål. Den store forældre opbakning skal også sikres og udbygges, så afdelingen sikres nye ledere fremadrettet. Alt sammen med udgangspunkt i de værdier vi bygger vandpolo afdelingen i KVIK Kastrup på.

KVIK Kastrup vandpolo skal være den fortrukne vandpolo klub i København og vi skal være et godt alternativ til de andre aktiviteter i Svømmeklubben KVIK Kastrup. I det efterfølgende beskrives nogle af de mange tiltag vi agter at tage, hvad der kræves og hvilke succeskriterier vi har sat for at vi kan nå i mål. Så her er vandpolo afdelingens strategiplan 2024:

Flere medlemmer der spiller vandpolo i alle årgange og på alle niveauer
Formål: Være bedre til at udbrede kendskabet til sporten, samt være mere klart alternativ til andre aktiviteter i KVIK.
Mål: Mere en 75 medlemmer der spiler vandpolo i KVIK, inklusive medlemmerne på Poloplay. Med en holdstruktur som går fra U9 (PoloPlay) til seniorer gældende både drenge, piger, herre og damer.
Succeskriterier: At deltage med hold til alle DIF-mesterskaber herunder også evt. pigemesterskaber, og så vidt muligt spille om medaljer hver gang, for vandpolo (U11/U13/-U15/U17/Senior/Dame)

Være repræsenteret på alle landshold
Formål: Ved at højne trænernes faglige viden og evner og dermed træningens kvalitet, bør det give mulighed for flere emner til div. landshold (dog minus U11 som ikke har et landshold)
Mål: At KVIK har en eller flere spillere repræsentere på alle landshold herunder også evt. pige/dame landshold.
Succeskriterier: At have 2 eller flere spillere på alle brutto landshold og have mindst 2 eller flere spillere udtaget på alle landshold senest i 2024.

Have kompetente og veluddannede træner og ledere til alle hold
Formål: Mere fokusering på trænernes miljø samt deres trænermæssige uddannelse.
Mål: Alle træner skal i større eller mindre omfang, gennemgå en form for træner uddannelse i DIF eller DGI-regi
Succeskriterier: At trænerne gennemgår løbende uddannelse evt. gennem egne kurser eller kurser i DGI eller i DIG regi.

Have kompetente dommere til regelformidling
Formål: For at kunne formidle regler og tolkning af disse er det vigtigt at KVIK har kompetente dommere
Mål: KVIK skal have mindst 3 ungdoms og en 1. division dommer. Succeskriterier: Have mindst en dommer der kan dømme i 1. division, 2. division og mindst 2 dommere til ungdoms turneringer gerne allerede i 2021.

Deltage i klubbens fælles aktiviteter
Formål: At gøre afdelingen endnu mere synlig i KVIK.
Mål: At vandpolo ses som ”en del af klubfamilien”. Og når man ser en person fra afdelingen, ved man de har med vandpolo at gøre.
Succeskriterier: At man forbinder en eller flere personer i KVIK som vandpolofolk

PoloPlay
Formål: PoloPlay er et ”specielt” hold under svømmeskolen, hvor 8 til 11-årige børn vænnes til vand gennem leg og bevægelse med og uden bold. Holdet skal ses som en del af fødekæden til de yngre hold i vandpoloafdelingen.
Mål: At gennem leg og bevægelse, med og uden bold, at lære og få kendskab til vandpolo. Og hvis interessen og lysten er til stede indgå på klubben U11/U13 vandpolo hold.
Succeskriterier: At mindst 5 børn om året overflyttes til vandpoloafdelingen.

Et første hold der spiller om medaljer hver år
Formål: At have et tophold i 1. division, som hvert år kan spille med om medaljer til DM og i pokalen.
Mål: Gennem udvikling af egne spillere samt tilgang af spillere udefra, at højne niveauet, så KVIK fremadrettet kan spille med om medaljer til DM og Pokalfinalerne hvert år.
Succeskriterier: At i årene frem til 2024 at genvinde det danske mesterskab, samt vinde Pokalmesterskabet mindst 1 gang. Der skal vindes medalje ved alle slutspil.

Sikre gode sociale forhold ved fælles arrangementer på tværs af alle hold
Formål: At alle spillere, forældre, søskende og gæster har gode relationer, og er trygge ved hinanden.
Mål: Gennem sociale arrangementer både i og udenfor bassinet, skal vi omgås hinanden, så respekt og tolerancen for hinanden, er intakt uanset situationen.
Succeskriterier: Alle spillere skal kunne være til samme arrangementer og omgås hinanden med respekt, så venskab og relationer opnås og så konflikter ikke opstår i pressede situationer (vandpolo er en kontakt sport).

Hvad skal der til for at nå i mål i 2024

Hvis alt dette skal nås inden for tidsrammen, er der selvfølgelig nogen betingelser der skal være opfyldt. I det efterfølgende beskrives kort hvad der skal til for at opfylde målene i denne strategiplan.

Flere medlemmer der spiller vandpolo i alle årgange og på alle niveauer

Hvad skal der til:

•Udvidet vandtid. Vi skal bruge endnu mere vandtid gerne i Kastrup svømmehal

•Mulighed for dele holdene yderligere op årgangsmæssigt, evt. med et rent pige-/damehold.

•Øge aktiviteten med deltagelse i flere turneringer herunder også deltage i 2. division

•Lave et Masters/blandet hold med mulighed for svømning, leg og div. Vandpolo aktiviteter.

Præsenteret på alle landshold

Hvad skal der til:

•Udvidet vandtid, flere kvalificerede trænere og flere aktiviteter på højre niveau

•Deltage i eller selv afholde fællestræninger for potentielle landsholdsspillere

•Klare krav og betingelser for udtagelse til fællestræninger

•Gennemsigthed og struktur i landsholds strukturen fra svøems side

Have kompetente og veluddannede træner og ledere til alle hold

Hvad skal der til:

•Der skal laves en egentlig træneruddannelse i klubregi

•Trænerne skal tilbydes uddannelse i DIF, DGI og SVØM regi

•Løbende evaluering og choaching af trænerne

•Sparring med trænere fra andre klubber

Have kompetente dommere til regelformidling

Hvad skal der til:

•Gøre det attraktiv at være dommer

•Der skal altid tilmeldes emne til div. dommer uddannelser

•Mindst en dommer der dømmer fast i 1. division

Deltage i klubbens fælles aktiviteter

Hvad skal der til:

•Tilmelde os til de aktiviteter der udbydes (klubmesterskaberne, foredrag, sponsorsvøm etc.)

•Være mere synlige i den daglige gang i klubben, så vandpolofolk genkendes

•Invitere til egne events hvor klubben medlemmer kan komme og prøve vandpolo

PoloPlay

Hvad skal der til:

•Gøre mere for at få opmærksomhed på holdet

•Have holdet flyttet ind under vandpoloafdelingen, så udviklingen kan følges tæt

•Bolde, mål og andre vandpolohjælpemidler skal være til stede i alle haller så Frøhold og andre hold kan gøre brug af disse

•Hvis Frøholdene har brug for vejledning og viden, skal vandpoloafdelingen kunne stille folk til rådighed, med viden, kunnen og trænerhjælp.

Et seniorhold der spiller om medaljer hvert år

Hvad skal der til:

•Tilgang af 1 til 2 spillere på topniveau hver år (landsholds erfaring eller udlændinge med lign. erfaring)

•At vandpolo generelt tilbydes træningstider i ferier perioder.

•At økonomien tilpasses det øgede aktivitetsniveau

•Spille mindst en udenlandsk turnering om året

Sikre gode sociale forhold ved fælles arrangementer på tværs af alle hold

•Fælles sociale arrangementer så som Bankospil, sommer- og jule afslutninger

•Fælles sommer aktiviteter som udendørs vandpolo

•Fælles turnering i Kastrup Svømmehal

Risici og andre begrænsninger

Med denne plan er der også nogle risici som kan være svære at tage højde for. Hvis tilgangen af nye spillere stopper, trænerne vælger at stoppe eller økonomien ændres væsentlig, er forudsætningerne ændret og dette vil selvfølgelig få konsekvenser.

Ved at dele ansvaret ud på flere trænere og sikre tilgang af nye spillere, sikres afdelingen på de parametre vi selv kan styre.

Nichlas Hassel
Vandpololeder
November 2020

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram